Print |

วันเด็ก ความสำคัญของเด็กในวันนี้กับการเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

โดย Momypedia

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ปีนี้มีคำขวัญว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่อยากจะบอกไปถึงเด็กๆ ทุกคนให้คิดดี ทำดีเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องช่วยส่งเสริมให้ลูกของเรามีโอกาสที่จะทำสิ่งเหล่านั้นด้วยค่ะ

ถ้าจะพูดถึงสถานที่จัดงานวันเด็กปีนี้คงจะพูดกันไม่หมดแน่ค่ะ เพราะทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานที่ต่างๆ ก็มีการจัดงานกันในทุกจังหวัด และแต่ละที่ก็มีกิจกรรมสนุกสนานสอดแทรกความรู้ไว้มากมาย ดังนั้นปีนี้ถ้าจะพาลูกๆ ของเราไปเที่ยวที่ไหนวางแผนการเดินทางกันให้ดี หาข้อมูลกันก่อนว่าที่ไหนมีกิจกรรมน่าสนใจเหมาะกับลูกของเราบ้าง เพื่อที่ไปแล้วจะได้กลายเป็นอีกหนึ่งวันสนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ

หลายคนรู้แต่ว่าวันเด็กจัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญกับเด็กที่กำลังจะกลายเป็นอนาคตของชาติที่เราต้องดูแล แต่จริงๆ แล้วความเป็นมาและความสำคัญของวันเด็กมีมากกว่านั้น วันนี้ Momypediaอยากนำเรื่องเก่าเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังใหม่กันอีกสักครั้งค่ะ

ความเป็นมาของวันเด็ก
เมื่อพ.ศ. 2498 ได้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้นโดยการนำขององค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นร่วมกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก โดยกำหนดกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

ประเทศไทยในเวลานั้นก็ตอบรับกับเรื่องนี้โดยในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมาทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น วันเด็กแห่งชาติสำหรับประเทศไทย และจนถึงปี พ.ศ.2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากในเดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทยเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน และวันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ปกครองจึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ในปีพ.ศ.2508 จึงเป็นปีแรกที่เราจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมจนมาถึงปัจจุบัน
life_up_date_momypedia

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
   • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
   • เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   • เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
   • เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนขององค์การสหประชาชาติวันเด็กแห่งชาติ

ข้อ 1. เด็กและเยาวชนพึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกัน ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ในเรื่อง เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคมทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม

ข้อ 2. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอันจะช่วยให้เด็กสามารถ พัฒนาทั้งทางกาย ทางสมอง และจิตใจเพื่อให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน

ข้อ 3. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้มีชื่อ และมีสัญชาติ แต่กำเนิด

ข้อ 4. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคม และเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทั้งแม่และเด็กควรได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ ทั้งเมื่ออยู่ใน
ครรภ์ และภายหลังเมื่อคลอดแล้วโดยได้รับสิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางแพทย์ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ ให้ได้รับการเล่นรื่นเริงเพลิดเพลินด้วย

ข้อ 5. เด็กและเยาวชนที่พิการทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพิเศษ หมายถึงการดูแลรักษาและการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ

ข้อ 6. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความรัก และความเข้าใจอันจะช่วยพัฒนาบุคลิกของตน โดยเติบโตอยู่ในความรับผิดชอบของบิดา มารดาของเด็กเอง และในทุกกรณีเด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ปลอดภัย และไม่พลัดพรากจากพ่อแม่ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบคร้ว หรือมาจากครอบครัวที่ยากจน และมีลูกมากก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากรัฐหรือองค์การต่างๆ

ข้อ 7. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาซึ่งครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อย ในชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่ว ๆ ไป และให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อสังคมคนหนึ่ง การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอื่น ๆ เด็กจะต้องมีโอกาสได้รับควาาามสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย

ข้อ 8. เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี

ข้อ 9. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง จากความโหดร้ายทารุณ และการถูกข่มเหง รังแกทุกชนิด เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้า ไม่ว่าในรูปใดจะต้องไม่มีการรับเด็กเข้าทำงานก่อนวัยอันสมควร ไม่มีการกระทำใด ๆ อันจะมีชักจูงหรืออนุญาติเด็กให้จำต้องรับจ้างทำงาน ซึ่งอาาจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก หรือเป็นเหตุให้การพัฒนาทางกายทางสมองและทางจิตใจของเด็กต้องเสื่อมลง

ข้อ 10. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระทำที่แสดงถึงการกีดกัน แบ่งแยกไม่ว่าทางเชื้อชาติ ศาสนาหรือรูปใด ๆ เด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมา ” ในภาวะแห่งจิตที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ และมีการหย่อนหนักหย่อนเบามิตรภาพระหว่างชนชาติต่าง ๆ สันติภาพ และภาพสากล และด้วยการสำนึกเต็มที่ว่าพลกำลังและความสารถพิเศษในตัวเขา ควรจะอุทิศเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”

ทราบความเป็นมาและความสำคัญของวันเด็กกันแบบนี้แล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะคะว่าวันเด็กก็แค่พาลูกไปเที่ยวเล่นหรือส่งเสริมความรู้เขาตามปกติ แต่ยังมีอะไรมากกว่านั้นที่เรายังต้องสอนขเา ไม่ว่าจะเป็นกฏกติกา ระเบียบวินัย การเคารพสังคม รวมถึงการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและโลกเราด้วยค่ะ


บทความแนะนำ

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช และพระโอวาทตลอดปี 2556

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสิ้นพระชมน์และเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระโอวาทก็ยังคงอยู่ในใจคนไทยให้ใฝ่ทำดี

คลิปเมนูอาหาร สองสหายดอกไม้บาน รายการ ModernMom TV

เมนูจานเด็ดจานด่วน เมนูทอดที่เหมาะสำหรับวัยคิดส์และทุกคนในครอบครัว พร้อมประโยชน์จากอาหารเต็มๆ

ขนาด กับ เซ็กซ์

เรื่องของความคิดความเชื่อที่สืบทอดกันมาเรื่อยๆ อีกด้วย เอ...แล้วจริงๆ เรื่อง “ขนาด” กับเซ็กซ์และความสุขทางเพศนั้นเป็นอย่างไรกันแน่

ความคิดเห็น
เพิ่มความคิดเห็น
*Username :
*Password :
  
ข้อตกลงการใช้งาน
• งดใช้คำไม่สุภาพ ให้ร้าย สร้างความเสียหาย ขัดต่อกฏหมาย ศีลธรรมและกระทบต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• ทุกความคิดเห็นเกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
• ทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
• ทีมงานมีสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากพบเห็นข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้ง webmaster@momypedia.com เพื่อทำการลบข้อความนั้นออกไปทันที