Print |

วันเด็ก ความสำคัญของเด็กในวันนี้กับการเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

โดย Momypedia

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ปีนี้มีคำขวัญว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่อยากจะบอกไปถึงเด็กๆ ทุกคนให้คิดดี ทำดีเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องช่วยส่งเสริมให้ลูกของเรามีโอกาสที่จะทำสิ่งเหล่านั้นด้วยค่ะ

ถ้าจะพูดถึงสถานที่จัดงานวันเด็กปีนี้คงจะพูดกันไม่หมดแน่ค่ะ เพราะทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานที่ต่างๆ ก็มีการจัดงานกันในทุกจังหวัด และแต่ละที่ก็มีกิจกรรมสนุกสนานสอดแทรกความรู้ไว้มากมาย ดังนั้นปีนี้ถ้าจะพาลูกๆ ของเราไปเที่ยวที่ไหนวางแผนการเดินทางกันให้ดี หาข้อมูลกันก่อนว่าที่ไหนมีกิจกรรมน่าสนใจเหมาะกับลูกของเราบ้าง เพื่อที่ไปแล้วจะได้กลายเป็นอีกหนึ่งวันสนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ

หลายคนรู้แต่ว่าวันเด็กจัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญกับเด็กที่กำลังจะกลายเป็นอนาคตของชาติที่เราต้องดูแล แต่จริงๆ แล้วความเป็นมาและความสำคัญของวันเด็กมีมากกว่านั้น วันนี้ Momypediaอยากนำเรื่องเก่าเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังใหม่กันอีกสักครั้งค่ะ

ความเป็นมาของวันเด็ก
เมื่อพ.ศ. 2498 ได้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้นโดยการนำขององค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นร่วมกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก โดยกำหนดกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

ประเทศไทยในเวลานั้นก็ตอบรับกับเรื่องนี้โดยในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมาทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น วันเด็กแห่งชาติสำหรับประเทศไทย และจนถึงปี พ.ศ.2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากในเดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทยเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน และวันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ปกครองจึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ในปีพ.ศ.2508 จึงเป็นปีแรกที่เราจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมจนมาถึงปัจจุบัน
life_up_date_momypedia

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
   • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
   • เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   • เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
   • เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนขององค์การสหประชาชาติวันเด็กแห่งชาติ

ข้อ 1. เด็กและเยาวชนพึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกัน ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ในเรื่อง เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคมทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม

ข้อ 2. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอันจะช่วยให้เด็กสามารถ พัฒนาทั้งทางกาย ทางสมอง และจิตใจเพื่อให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน

ข้อ 3. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้มีชื่อ และมีสัญชาติ แต่กำเนิด

ข้อ 4. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคม และเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทั้งแม่และเด็กควรได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ ทั้งเมื่ออยู่ใน
ครรภ์ และภายหลังเมื่อคลอดแล้วโดยได้รับสิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางแพทย์ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ ให้ได้รับการเล่นรื่นเริงเพลิดเพลินด้วย

ข้อ 5. เด็กและเยาวชนที่พิการทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพิเศษ หมายถึงการดูแลรักษาและการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ

ข้อ 6. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความรัก และความเข้าใจอันจะช่วยพัฒนาบุคลิกของตน โดยเติบโตอยู่ในความรับผิดชอบของบิดา มารดาของเด็กเอง และในทุกกรณีเด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ปลอดภัย และไม่พลัดพรากจากพ่อแม่ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบคร้ว หรือมาจากครอบครัวที่ยากจน และมีลูกมากก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากรัฐหรือองค์การต่างๆ

ข้อ 7. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาซึ่งครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อย ในชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่ว ๆ ไป และให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อสังคมคนหนึ่ง การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอื่น ๆ เด็กจะต้องมีโอกาสได้รับควาาามสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย

ข้อ 8. เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี

ข้อ 9. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง จากความโหดร้ายทารุณ และการถูกข่มเหง รังแกทุกชนิด เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้า ไม่ว่าในรูปใดจะต้องไม่มีการรับเด็กเข้าทำงานก่อนวัยอันสมควร ไม่มีการกระทำใด ๆ อันจะมีชักจูงหรืออนุญาติเด็กให้จำต้องรับจ้างทำงาน ซึ่งอาาจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก หรือเป็นเหตุให้การพัฒนาทางกายทางสมองและทางจิตใจของเด็กต้องเสื่อมลง

ข้อ 10. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระทำที่แสดงถึงการกีดกัน แบ่งแยกไม่ว่าทางเชื้อชาติ ศาสนาหรือรูปใด ๆ เด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมา ” ในภาวะแห่งจิตที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ และมีการหย่อนหนักหย่อนเบามิตรภาพระหว่างชนชาติต่าง ๆ สันติภาพ และภาพสากล และด้วยการสำนึกเต็มที่ว่าพลกำลังและความสารถพิเศษในตัวเขา ควรจะอุทิศเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”

ทราบความเป็นมาและความสำคัญของวันเด็กกันแบบนี้แล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะคะว่าวันเด็กก็แค่พาลูกไปเที่ยวเล่นหรือส่งเสริมความรู้เขาตามปกติ แต่ยังมีอะไรมากกว่านั้นที่เรายังต้องสอนขเา ไม่ว่าจะเป็นกฏกติกา ระเบียบวินัย การเคารพสังคม รวมถึงการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและโลกเราด้วยค่ะ


บทความแนะนำ

เที่ยวแบบไหน! เสริมสร้างพัฒนาการลูกรัก

“ท่องเที่ยว” ไม่ได้หมายถึงเที่ยวเล่นเพียงอย่างเดียว แต่เที่ยวคือการเปิดโลกกว้าง ช่วยเสริมพัฒนาการที่ดีให้ลูกน้อยอีกทางหนึ่ง แล้วเที่ยวแบบไหนช่วยเสริมส

10 เรื่องธรรมดาสุดเจ๋งที่แม่ลูกอ่อนทำแต่ไม่มีใครสังเกต

เรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครสังเกตสำหรับหลายๆ คนกลับไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับแม่ลูกอ่อน แม่ลูกเล็ก เพราะเรื่องต่อไปนี้แม่ยอมทำเพื่อลูกเท่านั้น

วิธีป้องกันเด็กๆ กดซื้อแอพฯ ในมือถือ

วันนี้เรามี วิธีการป้องกันเด็กๆ กดซื้อไอเทม หรือ แอพฯในระบบโทรศัพท์แอนดรอยด์ (Android) และใน iPhone iPad (iOS) มาฝากคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะช๊อคกับค่าโทรศัพ

ความคิดเห็น
เพิ่มความคิดเห็น
*Username :
*Password :
  
ข้อตกลงการใช้งาน
• งดใช้คำไม่สุภาพ ให้ร้าย สร้างความเสียหาย ขัดต่อกฏหมาย ศีลธรรมและกระทบต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• ทุกความคิดเห็นเกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
• ทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
• ทีมงานมีสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากพบเห็นข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้ง webmaster@momypedia.com เพื่อทำการลบข้อความนั้นออกไปทันที